ประวัติความเป็นมา

กองพันทหารช่างที่ ๕๑
            ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๔ หลังสงครามอินโดจีนยุติลง กองทัพบกจัดตั้งกองโรงเรียนทหารช่าง ขึ้นในกรมจเรทหารช่าง มีหน้าที่เป็นลูกมือเกี่ยวกับการฝึก การทดลองในทางที่เกี่ยวกับการฝึกทหารช่างขึ้น ต่อมาเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงแปรสภาพเป็นกองพันทหารช่างที่ ๔ ออกปฏิบัติราชการสนามในกองทัพพายัพตลอดมาในระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารกลับที่ตั้งปกติ ได้มีคำสั่ง กองทัพสนามให้ ช.พัน.๔ สนามแปรสภาพเปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพันทหารช่างที่ ๕ ในปี พ.ศ.๒๔๘๙ มีที่ตั้งปกติอยู่ ณ จ.ราชบุรี และเป็นกองพันที่ขึ้นกับกองพลที่ ๕ จ.นครศรีธรรมราช กองพันทหารช่างที่ ๕ได้ปฏิบัติภารกิจการปราบจลาจลและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขต จ.ราชบุรี มีการปรับอัตราการจัดและหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาหลายครั้ง จนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ ได้ขึ้นการบังคับบัญชากับ ช.๑ รอ.

            ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ช.พัน.๕ ช.๑ รอ. เปลี่ยนมาใช้ อจย.พัน.ช.ทัพ (อจย.๕๓๕)และเปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพันทหารช่างที่ ๕๑ และในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ทบ.มอบอำนาจการบังคับบัญชาไว้กับ กช. แต่ กช. ได้มอบอำนาจให้ ช.๑ รอ.บังคับบัญชาตามเดิม และ มีพิธีการวางศิลาฤกษ์อาคารกองบังคับ การกองพัน ในวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๒๑ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองพันในเวลาต่อมา โดยมี พ.ท.ณรงค์ มหาคุณ เป็น ผบ.พัน. ในขณะนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ได้มีคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๒๔๔/๒๕๒๕ ลง ๑๖ ก.ย.๒๕ เรื่อง ปรับการบังคับบัญชาหน่วย และการมอบอำนาจการบังคับบัญชา ช.๑ รอ. ให้กับ กองทัพภาคที่ ๑ เพื่อให้การเสริมสร้างกำลังกองทัพบรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร ด้วยการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ ช.๑ รอ. มอบอำนาจการบังคับบัญชา ช.พัน.๕๑ ให้กับ ช.๑๑ จากคำสั่งนี้ ช.พัน.๕๑ จึงเป็นหน่วยในอัตราของ กรมทหารช่างที่ ๑๑ และในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้มีการจัดตั้งกองพลทหารช่างขึ้น และกองทัพบกจึงได้มอบอำนาจการบังคับบัญชาให้ ช.พัน.๕๑ ขึ้นการบังคับบัญชากับกรมการทหารช่าง จวบจนถึงปัจจุบัน