สมาคมแม่บ้าน ร่วมกับ รพ.ค่ายภาณุรังษี จัดกิจกรรมตรวจวัด IQ


             สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จัดกิจกรรมตรวจวัด IQ (ตรวจวัดซ้ำ) ในโครงการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของบุตรกำลังพลนขต.กช.และ ช.พัน.51 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี เมื่อ 18 ก.ย.58