พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช


             ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เจ้ากรมการทหารช่าง ข้าราชการ ทหารตำรวจ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 58