รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติและทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมือวันที่ 23 ธันวาคม 2558