กำลังพลของหน่วย ช.พัน51 ร่วมพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


             กำลังพลของหน่วย ช.พัน51 ร่วมพิธีสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร เมื่อวันที่ 5 ส.ค.59