ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ ๕๑

พันโท ชนะตน สุรารักษ์
การศึกษา
     นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๙
     นายร้อย จปร. รุ่นที่ ๕๐
     ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา รร.จปร.
     ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง และการก่อสร้าง Griffith University
     ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา Griffith University ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

ตำแหน่ง
     ๒๕๔๗  -  ประจำยศ.ทบ.
     ๒๕๔๘  -  ผบ.มว. ก่อสร้างทั่วไป ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.๑๑๑
     ๒๕๔๙  -  ผบ.มว.งานดิน ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.๑๑๑
     ๒๕๕๓  -  วิศวกรก่อสร้าง ช.พัน.๑๑๑
     ๒๕๕๕  -  ผบ.ร้อย.ช.ก่อสร้าง ช.พัน.๑๑๑
     ๒๕๕๕  -  ประจำ รร.สธ.ทบ.
     ๒๕๕๖  -  ผช.หน.ฝกร.พล.ช.
     ๒๕๕๗  -  วิศวกรโยธา ร้อย.บก.ช.พัน.๑๑๑
     ๒๕๕๘  -  ฝอ.๓.ช.พัน.๑๑๑
     ๒๕๕๘  -  รอง ผบ.ช.พัน.๑๑๑
     ๒๕๕๙  -  ผบ.ช.พัน.๕๑