Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก  
  เกี่ยวกับหน่วย  
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์
  ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
  ผู้บังคับบัญชา
กอ.กส.ช.พัน.51  
ภาระกิจของหน่วย
 
ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย
ไร้สาย(Wifi)(ศทท.ช.พัน.51)
 
ติอต่อหน่วยงาน  
 
ยินดีต้อนรับ จาก กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ( ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน )
ประวัติกองพันทหารช่างที่ 51
ที่ตั้งของหน่วย
ค่ายบุรฉัตร  ตำบลเกาะพลับพลา  อำเภอเมือง   จังหวัดราชบุรี
ประวัติความเป็นมา
   ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๔ หลังสงครามอินโดจีนยุติลง กองทัพบกจัดตั้งกองโรงเรียนทหารช่าง ขึ้นในกรม
จเรทหารช่าง มีหน้าที่เป็นลูกมือเกี่ยวกับการฝึก การทดลองในทางที่เกี่ยวกับการฝึกทหารช่างขึ้น
ต่อมาเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงแปรสภาพเป็นกองพันทหารช่างที่ ๔ ออกปฏิบัติราชการ
สนามในกองทัพพายัพตลอดมาในระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารกลับที่ตั้งปกติ ได้มีคำสั่ง
กองทัพสนามให้  ช.พัน.๔ สนามแปรสภาพเปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพันทหารช่างที่ ๕  ในปี
พ.ศ.๒๔๘๙ มีที่ตั้งปกติอยู่  ณ จ.ราชบุรี  และเป็นกองพันที่ขึ้นกับ กองพลที่ ๕   จ.นครศรีธรรมราช
   กองพันทหารช่างที่ ๕ได้ปฏิบัติภารกิจการปราบจลาจลและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขต  จ.ราชบุรี  มีการปรับอัตราการจัดและหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาหลายครั้ง จนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ ได้ขึ้นการบังคับบัญชากับ ช.๑ รอ.
   ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ช.พัน.๕ ช.๑ รอ. เปลี่ยนมาใช้ อจย.พัน.ช.ทัพ (อจย.๕๓๕)และเปลี่ยนนาม
หน่วยเป็น กองพันทหารช่างที่ ๕๑ และในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ทบ.มอบอำนาจการบังคับบัญชาไว้กับ กช. แต่ กช. ได้มอบอำนาจให้ ช.๑ รอ.บังคับบัญชาตามเดิมและมีพิธีการวางศิลาฤกษ์อาคารกองบังคับ
การกองพัน ในวันที่ ๙ พ.ย.๒๕๒๑ ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองพันในเวลาต่อมา โดยมี พ.ท.ณรงค์  มหาคุณ เป็น ผบ.พัน. ในขณะนั้น   ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ได้มีคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ที่ ๒๔๔/๒๕๒๕ ลง ๑๖ ก.ย.๒๕ เรื่อง ปรับการบังคับบัญชาหน่วย และการมอบอำนาจการบังคับบัญชา ช.๑ รอ. ให้กับ
กองทัพภาคที่ ๑ เพื่อให้การเสริมสร้างกำลังกองทัพบรรลุวัตถุประสงค์ทางทหาร ด้วยการพัฒนา
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ ช.๑ รอ. มอบอำนาจการบังคับบัญชา ช.พัน.๕๑ ให้กับ ช.๑๑ จากคำสั่งนี้ ช.พัน.๕๑ จึงเป็นหน่วยในอัตราของ กรมทหารช่างที่ ๑๑ และในปี พ.ศ.๒๕๓๒  ได้มีการจัดตั้งกองพลทหารช่างขึ้น และกองทัพบกจึงได้มอบอำนาจการบังคับบัญชาให้ ช.พัน.๕๑ ขึ้นการบังคับบัญชากับกรมการทหารช่าง จวบจนถึงปัจจุบัน
 
เรื่องของชาวพุทธ
สำนักงาน กปร.

 
 

กองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-391038