วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
คติหน่วย : รบได้, พัฒนาได้ (We Combat, We Develop)

วิสัยทัศน์ Vision : คุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวที่ดีเลิศ สู่ประสิทธิภาพหน่วยที่ดีเยี่ยม

เป้าหมายการพัฒนาหน่วย
     1. กำลังพลและครอบครัวมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
     2. เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน เพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว
     3. พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ตั้งหน่วยอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง
     4. กำลังพลและลูกหลานได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ศีลธรรมอันดีงาม
     5. กำลังพลและลูกหลานมีความมั่นคง ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
     6. มีมวลชนสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในค่ายพักประชาชนทั่วไป